តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.15.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦

 

លោក លឹម គឹមស្រេង និងប្រពន្ធឈ្មោះ ស៊ុន ធា

មានមេធាវីលោក អ៊ន ហ៊ីង និងលោក នី ចាន់ឌី

លោក ឈៀក ហួត និងប្រពន្ធឈ្មោះ ហុង សោភា ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. លោកស្រី ផុន អាយ ,

២. លោកស្រី សេង គឹមស្រៀង ,

៣. លោក វ៉ាន់ ឈឿង

មានមេធាវីលោក ឃឹង សុជាតា

លោក កែវ លន់ផល និងប្រពន្ធឈ្មោះ ប៊ុន ចាន់ថុល

មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា

ប្ដឹងសុំឱ្យសងថ្លៃខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះថ្មរពីរជាន់

ចំនួន០៣ល្វែងដែលមានទំហំ ទទឹង០៤ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១៦ម៉ែត្រ និងសម្ភារៈមួយចំនួនធំសរុបទឹក

ប្រាក់១៥០ ០០០ដុល្លារអាមេរិក និងថ្លៃខាតបង់

ពេលវេលា៥០ ០០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩៥ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក សាន ភា លោកស្រី ឌឿន សឿន

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាលក់ទិញដីចំការ និងសុំ

សិទ្ធិគ្រប់គ្រង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥៦ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក JODY RAYMOND តំណាងដោយ

លោក ប៉ែន មករា អគ្គនាយកធនាគារឯកទេស

អង្គរកាពីតាល មានមេធាវីលោក អ៊ន ហ៊ីង

លោកស្រី ស្រី កន្និដ្ឋា មានមេធាវីលោក ជា សុខចាន់

និងលោក នួ​ន បូរ៉ា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥២ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី ចាន់ គៀវ លោក ឈាង លាងហ៊

ប្ដឹងសុំលែងលះប្ដី