តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.27.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៥ដសក ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ គិត សុខីយា , ២. ឈ្មោះ គិត ចាន់សុខុន ,

៣. ឈ្មោះ គិត ចាន់ពន្លក , ៤. ឈ្មោះ គិត ចាន់សាវុត ,

៥. ឈ្មោះ គិត​ ចាន់ណារុត មានមេធាវីលោក គិន វិបុល

ឈ្មោះ គិត សុភ័ណ្ឌថា

ប្ដឹងសុំបែងចែកមរតកជា០៦ចំណែកស្មើគ្នាដោយការលក់នូវទ្រព្យ

មរតករបស់សពម្ដាយឈ្មោះ ប៊ុត សាមី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៨ដសក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក ឡោ ឡាត់ លោក យស មុន្នីភូមេន្ទ

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ០៦ដកឧ ឆ្នាំ២០១៦

ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦​ របស់សាលាឧទ្ទរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៩ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ផាវ ញ៉ឹង , ២. ឈ្មោះ សួង វិន ,

៣. ឈ្មោះ សួស អ៊ុំ , ៤. ឈ្មោះ ឈុន រ៉ាន់ ,

៥. ឈ្មោះ កុក ណន មានមេធាវីលោក សំ ចំរើន

លោក ហេង ហ៊ុយ ប្ដឹងសុំមោឃភាពកិច្ចសន្យាប្រគល់ដីចំនួន០៥ច្បាប់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨៦ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

  លោកស្រី ស៊ិន សាលីម មានមេធាវីលោក ពាន អេន ១. លោកស្រី ទេព សាលៀប , ២. លោក កែប សុផេង

ប្ដឹងសុំទាមទារដី