តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.29.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៥ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  ១. ឈ្មោះ ម៉ាត់ សៀត , ២. ឈ្មោះ ម៉ាត់ ម៉ាន ឈ្មោះ ឡឹប រីណា

បរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥

 

ឈ្មោះ អន ប៊ុណ្ណារឿន មានមេធាវីលោក មួង សុគន្ធ

និងលោក វង្ស រដ្ឋា

ឈ្មោះOLEKSADR POLISHCHUK

មានមេធាវីលោក អ៊ុំ ប៊ុនធឿន

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១១ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ វ៉ាង ភក្ដី ឈ្មោះ សៀង សឿន

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩៤ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ GEORGE MOUSSALLIE ហៅ ចច មេធាវីលោក អ៊ុន ច័ន្ទថុល

រួមភេទជាមួយអនីតិជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ និងអំពើអាស

ប្រឆាំងជាមួយអនីតិជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ