តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.15.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៣ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤

 

១. ឈ្មោះ ហុង សុជា ហៅ ជា ,

២. ឈ្មោះ ភោគ ប៊ុនផាន់ ហៅថាន់

មានមេធាវីលោក លួង សុខា

ឈ្មោះ ខេង គឹម

មនុស្សឃាតដោយចេតនា និងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មាន

ការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៥៨ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  ១. ឈ្មោះ សេន ម៉ាត់ , ២. ឈ្មោះ លី ហាទីនី ១. ឈ្មោះ ហ៊ឹម ដាវី , ២. ឈ្មោះ តាំង វណ្ណា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤១ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ចាវ ជីវៃ មានមេធាវីលោក សួគ៌ា លឹមដារា

១. ឈ្មោះ យូ សុខហេង , ២. ឈ្មោះ លូ បាយហេ ,

៣. ឈ្មោះ ហែម សុភាព

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា និង

ឃាតកម្ម