តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.23.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

លរ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥២ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ចាយ​ស៊ាង មានមេធាវីលោក សំ សុគង់ លោកស្រី វេង ឃាង មានមេធាវីលោក ហ៊ុយ ម៉ាំង

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំ ទទឹង៥០ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១៨០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨០ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី យិន សាវ៉ាត​ និងប្ដីឈ្មោះ ពុធ សុភាព

មានមេធាវីលោក យឹម ថាវី

លោក​ ឈៀង សារ៉ាត់ និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ខឹម ជោគវាសនា

ប្ដឹងសុំទាមទារដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី មាស សើរ មានមេធាវីលោក ចាន់​ វន្នី

និងលោក លី កុសល

លោកស្រី អ៊ុន សុផល ហៅ ស្រីមុំ ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន ២១ ៥០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥៤ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី ម៉ម សុខនិស្ស័យ មានមេធាវីលោក គង់ ហេង លោក មាស នីរ៉ែន មានមេធាវីលោក អ៊ាន សំអាត

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់