តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.26.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. លោក ឆាយ ណារិន , ២. ឈ្មោះ លោក គង់ វណ្ណា

មានមេធាវីលោក ផាត់ សុផល និងលោក ថាន ថាវរៈ

១. លោកស្រី ហេង វួយ , ២. លោក ហេង អ៊ុយហុក

៣. លោក ហេង ប៉ាវ , ៤. លោក ជីវ ផល្លី ,

៥. លោក តាន់ ឆាយ មានមេធាវី

លោក ចេង ប៉េងហាប់

លោក សៅ សម្បត្តិ និងលោក ហួង សុភ័ក្រ្ដ

ប្ដឹងសុំមោឃភាពប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់

ដីធ្លី ,ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើដីដែលមានទំហំ

៧១ ហិកតា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៦ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

 

លោកស្រី ផង់ ស្រីពៅ មានមេធាវីលោក ចាន់ ឡឹកសីហ៍

លោក សំ មនោរម្យ , លោក កែវ វ៉ាន់ថន ,

លោក ខៀវ សុផល និងលោក សៅ នឿន

លោក អ៊ឹង ប៊ុនចិន មានមេធាវី

លោកស្រី នៅច័ន្ទ សុជាតា

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨៩ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

 

លោក វ៉ាន់ ហុងទួន មានមេធាវីលោក ហាក់ សៀកលី

និងលោក ឡឹក ពិសិដ្ឋ

ធនាគារជប៉ុនម៉ារ៉ូហាន់ភីអិលស៊ី តំណាងដោយ

លោក លឹម អូន មានមេធាវីលោក លី ច័ន្ទតុលា ,

លោក លី ទិត្យបូនាមី និងលោកស្រី ធីម សុភាព

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាជួលចុះថ្ងៃទី

២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤