តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.25.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៧ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

  លោក វិន ធឿន មានមេធាវីលោក សួង សុភ័ក្រ្ដា

លោក ឆេង រ៉ាត់ ទទួលសិទ្ធិបន្ដពី

ឈ្មោះ ឆេង ប៉ូច(ស្លាប់)

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំទទឹង៣៧ម៉ែត្រ និង

បណ្ដោយ៤០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥០ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

  លោកស្រី ផៃ ស៊ីវៃ មានមេធាវីលោក វិរោចន៍ សុផង់ លោក ញឹប​ ប៊ុនថន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ជា រ៉ាន់

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់ដីទំហំទទឹង៥ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ៦ម៉ែត្រមកវិញ និងសុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើផ្ទះ

ចេញពីដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី ទៀង គឹមអាន មានមេធាវីលោក វង្ស ភក្ដី

លោក ទេព វ៉ិត មានមេធាវីលោក សួង សុភក្រ្ដា និង

លោក ផន ស៊ីន

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំទទឹង៩ម៉ែត្រ បណ្ដោយ២០ម៉ែត្រ

ស្មើនឹង១៨០ម៉ែត្រការ៉េ