តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.15.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧៤ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី តេង​ វណ្ណឌី មានមេធាវីលោក ឃុត កែវសុត្ថា លោកស្រី លាង សុភាព

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ដើមចំនួន ៤២ ៧០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤០ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក ដឺប៊ិក ប៉ាទ្រីសជែក មានមេធាវីលោក លី ច័ន្ទបូនាមី

និងលោកស្រី ឈីវ ភិរម្យ

លោកស្រី វង្ស ធីតា មានមេធាវី

លោក ចេង​​ រស្មីសេរីវង្ស និងលោក សេន ស៊ីណាន

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ សុំគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បតិ្តមាន

លេខប័ណ្ណ១៨០១០៣០២​­-០៦៧៥

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៤ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក​ ស៊ូ សុខាវីត

លោកស្រី វែង​ សារឿន មានមេធាវីលោក មួន សៀងលី

និងលោកស្រី ម៉ុត ធីតា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ដើមចំនួន ៣៨ ៥០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦ដសក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ អាន សិទ្ធី , ២. ឈ្មោះ អាន រ៉ានី ,

៣.ឈ្មោះ អាន ស្រេន , ៤. ឈ្មោះ អាន ស្រង់

មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា

លោកស្រី យាន លឹម អ៊ាង មានមេធាវីលោក សែ យូរ៉ាន់

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ៖ ០៩ដកសក្រIII “រ”

ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧​ របស់សាលាឧទ្ទរណ៍