តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.14.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧៩ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

  លោកស្រី ម៉ាន់ ប៊ុនហេង លោក អ៊ុក សំអឿន

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសពីប្ដី , សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រង

កូនចំនួន០២នាក់និងអាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនផ្ដាច់

ចំនួន ៤ ០០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ឈុំ ផង់ លោក ប្រាក់ សារឿន មានមេធាវីលោក សឹង ពុធតុណា

ប្ដឹងសុំបដិសេធលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ចុះថ្ងៃទី

២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក កូវ ពិចិត្រ មានមេធាវីលោក លី តៃសេង

លោកស្រី ជីប យុទ្ធារី និងប្ដីឈ្មោះ គង់ សុទ្ធី

មានមេធាវីលោក គង់ ទីលីន និងលោក ស៊ា វណ្ណរ៉េត

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ដើមចំនួន ១៥០​ ០០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៧ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ជា​​ ណារិន មានមេធាវីលោក សេង​ សឹង្ហហេង លោក ស៊ឹង គឹមម៉េង មានមេធាវីលោក អេង សុធា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៣ដសក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

 

១.​ លោកស្រី លឹម ប៉ោឡាយ , ២. លោកស្រី ង៉ែត នាង

មានមេធាវីលោក ណាច ទ្រី , លោក ជុន សុជាតិ

និងលោក លីម ចេតនា

១. លោក ង៉ែត ពិសិដ្ឋ , ២. លោកស្រី ង៉ែត មុំ ,

៣​. លោកស្រី ង៉ែត សុខា មានមេធាវីលោក គីម សុជាតិ

និងលោក ជឹម ឃៀង

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ៖១០ដកសក្រVII “ឆ”

ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧របស់សាលាឧទ្ទរណ៍