តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.12.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

  លោក PIERREADER មានមេធាវីលោក ឡុង ដារ៉ា

លោក FRANCOIS GONTIER ត្រូវបានលាលែង

ពីតំណែង និងត្រូវបានតែងតាំងលោក

VALERY LEHELLOCO ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនវីតូរីយ៉ា

អង្គរខមភីនីលីមីធីត មានមេធាវីលោក គង់ រ៉ាឌី

ប្ដឹងទាមទារភាគហ៊ុន ២%

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៩ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោក មុត ម៉ (ស្លាប់)​អ្នកបន្ដនីតិវិធីបណ្ដឹង

ឈ្មោះ មុត ណាវី មានមេធាវីលោក ផាន់ សម្ផស្ស

១. លោក សង ណាប់ , ២. លោកស្រី ផន ហ៊ុំ ,

៣. លោកស្រី ព្រាប យ៉ឹម ,​៤.លោកស្រី ផន កែវ ,

៥. លោក យោ គ្រី , ៦. លោក ប៉ូ ឃឿន ,

៧. លោក ជ័យ ខាន់ , ៨. លោកស្រី ផល លាងហាយ ,

៩. លោកស្រី ចេង ឆឹង , ១០. លោក និន ផ្លូច

មានមេធាវីលោក ឡាយ ស្រ៊ីវ

ប្ដឹងសុំគ្រប់គ្រងដីចំការទំហំ ១១ហិកតា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៧ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក លី ឡម​ មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា

លោក កុយ សង មានមេធាវីលោក ហ៊ឹង សៅលិញ

និងលោក ហ៊ីន ពៅសំណាង

ប្ដឹងបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិលេខ៖ A១១០៨៣ ចុះថ្ងៃទី

១៤ កក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤