តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.12.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៥ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ប៊ិត ប៊ុនលី​

លោក គីវ ស៊ុនលី មានមេធាវីលោក ហេង សុធាវណ្ណារិទ្ធ

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣១ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ឈុន សុង មានមេធាវីលោក តេង​វណ្ណារិទ្ធ

លោក យិន សៀវថាន់ មានមេធាវីលោក ឡាយ សូលីដា

និងលោក ណាក ពុទ្ធា

ប្ដឹងសុំមោឃភាពលិខិតប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដីធ្លី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧ដសក ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ណៅ ហឿន លោកស្រី ម៉ូ ភឿន

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើកពាក្យបណ្ដឹងឧទ្ទរណ៍លេខ៖

១២ ដកឧ ២០១៧ ចុះថ្ងៃទី១៥​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៩ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ប៉ាង សុធា លោក សុខ ទ្រី មានមេធាវីលោក លឹម សុពុធឌី

ប្ដឹងសុំឱ្យប្រគល់ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២០៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ឆយ​ សុមានា មានមេធាវីលោក កេតុ សុវណ្ណឌី

លោក ថង សាគុណ និងប្រពន្ធឈ្មោះ គឹម ស៊ាង

មានមេធាវីលោក វិរោចន៍ សុផង់

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដី