តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.11.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក ឯម សាន មានមេធាវីលោក កុយ គន្ធី

លោកស្រី ញឹម សាខន មានមេធាវីលោក គឹម ម៉េងឃី

និងលោក ឱ វិសិដ្ឋ

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់ប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលន

វត្ថុលេខ៖សវ០០១២០៧ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៩

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី តាន់ សេណារ៉ា

លោកស្រី ប៉ុក បញ្ញាវិចិត្រ

មានមេធាវីលោក សុក​ សំអឿន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ជាប់កិច្ចសន្យា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី សុខ ថាវី មានមេធាវីលោក ម៉ៅ សុជាតា

លោកស្រី សំ ស៊ីណាក់ និងប្ដីឈ្មោះ មែ សំអឿន

មានមេធាវីលោក លួង សុខា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន ៧ ៣០០ ដុល្លារអាមេរិក