តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.18.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨១ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ យ៉ង់ សុភ័ក្រ្ដ មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា ឈ្មោះ អ៊ឹង លីគីម មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤៨ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ យស់ កុសល , ២. ឈ្មោះ ទែន សុខុន ,

៣. ឈ្មោះ រាជ ចំរើន មានមេធាវីលោក ប៊ុណ្ណ គង់

ឈ្មោះ ឃួន ចន្ធី ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៥ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សេង ណារី

ឈ្មោះ ម៉ី ចំរើន មានមេធាវី

លោក អឿង​រិទ្ធា និងលោក អោក ឧត្តម

ឆបោក