តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.08.2017 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៥ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

  ឈ្មោះ គីម ហូលីម ឈ្មោះ MUN HYUNKYEOUNG

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ តែ ប៊ុនធឿន  

ឃាតកម្ម

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧០ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ ហ៊ឺន ចាន់  

រួមគំនិត , ក្លែងលិខិតសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩២ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ មាស សុជាតិ ឈ្មោះ ហេង ពៅ

រំលោភលើទំនុកចិត្ត