អគ្គព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor-General

chhealeang

លោកជំទាវ ជា លាង

Chea Leang

 

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosector-General

Chhoun Channtha

ឯកឧត្តម ឈួន ចាន់ថា

H.E Chhoun Chantha

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញារង

Deputy Prosector-General

prosecutor

ឯកឧត្តម អ៊ុក គឹមសិទ្ធិ

H.E

      

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

chan dararaksmeiy

លោក ច័ន្ទ តារារស្មី

Chan Dararaksmey

 

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

Nouv Mony chot

លោក នៅ មុនីជោត

Nouv MonyChot

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

លោក វ៉េង ប៊ុនធឿន

Veng Bunthoeun

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

Chum Samban

លោក ជុំ សំបាន

Chum Samban

ព្រះរាជអាជ្ញា

Prosecutor

prosecutor

លោក ឌុច គឹមសន