តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   
Judgement Type Judgement Number Judgement Date Case Number Case Date Plantiff Defendant Subject