តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   
Status Judgement Type Judgement Number Judgement Date Case Number Case Date Plantiff Defendant Subject
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 20-01-1995 02 10-11-1994
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 02-03-1995 03 12-09-1994
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 03-03-1995 01 14-09-1994
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 09-06-1995 02 31-03-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 23-06-1995 04 22-04-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 30-06-1995 01 15-03-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 21-07-1995 03 19-04-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 09 15-09-1995 07 22-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 10 20-10-1995 08 22-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 11 20-10-1995 11 14-07-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 12 15-12-1995 13 19-08-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 13 15-12-1995 06 21-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 14 19-12-1995 10 07-07-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 01 19-01-1996 09 27-06-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 02 19-01-1996 12 27-07-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 03 09-02-1996 14 29-04-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 04 23-02-1996 15 04-10-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 05 19-04-1996 17 18-11-1995
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 06 19-04-1996 04 11-01-1996
សាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌ 07 26-04-1996 18 02-12-1995