តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.11.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៥ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ឡូ លីមប៉ូល មានមេធាវីលោក ហៀង មករា លោក តាន់ កុកង៉ាន់ មានមេធាវីលោក ឈុន វីនីតា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី ធុន សំអូន មានមេធាវីលោក យ៉ុន ប៊ុនណា លោក សំ វុទ្ធី ហៅ សំផូ

ប្ដឹងសុំទាមទារដីកេរ្ដិ៍ និងការខាតបង់ពេលវេលា

ចំនួន ២ ០០០ ០០០ រៀល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ជៀក គឹមឡុង មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

លោក ខូវ ផល្លាបុត្រ មានមេធាវី

លោក ញឹប សុខឿន និងលោក មិត សាផាណា

ប្ដឹងសុំឲ្យមន្ទីរជំនាញនៃមន្ទីរដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់

និងសុរិយោដីខេត្តព្រះសីហនុធ្វើការវាស់វែងដី និងកសាង

ប័ណ្ណថ្មីតាមនីតិវិធីច្បាប់