តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

អាសយដ្ឋាន

មហាវិថី សុធារស សង្កាត់ ចតុមុខ ខណ្ឌ ដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង តុលាការកំពូល

ទូរស័ព្ទលេខ
(+855) 23 212 826
ទូរសារលេខ
(+855) 23 212 826
អីុម៉ែល
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ទំនាក់ទំនង មហាអ្យការ

ទូរស័ព្ទលេខ
(+855) 23 212 831
ទូរសារលេខ
(+855) 23 212 831
អីុម៉ែល
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

អាសយដ្ឋាន

 

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 
   
appeal court appeal court 001
សាលាដំបូងខេត្តកំពង់ចាម

អាសយដ្ឋាន
  kg cham
ទូរស័ព្ទលេខ
ទូរសារលេខ
   kg cham 001
អីុម៉ែល
គេហទំព័រ

សាលាដំបូងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

អាសយដ្ឋាន
  kg Chnang 001
ទូរស័ព្ទលេខ
ទូរសារលេខ
   kg chnang 002
អីុម៉ែល
គេហទំព័រ

សាលាដំបូងខេត្តកំពង់ធំ

អាសយដ្ឋាន
  kg thom
ទូរស័ព្ទលេខ
ទូរសារលេខ
   kg thom 001
អីុម៉ែល
គេហទំព័រ

សាលាដំបូងខេត្តកំពត

អាសយដ្ឋាន
kampot  
ទូរស័ព្ទលេខ
ទូរសារលេខ
 kampot 001
អីុម៉ែល
គេហទំព័រ

សាលាដំបូងខេត្តក្រចេះ

អាសយដ្ឋាន
  krojes
ទូរស័ព្ទលេខ
ទូរសារលេខ
  
អីុម៉ែល
គេហទំព័រ

សាលាដំបូងខេត្តតាកែវ

អាសយដ្ឋាន
  takeo
ទូរស័ព្ទលេខ
ទូរសារលេខ
   takeo 001
អីុម៉ែល
គេហទំព័រ

សាលាដំបូងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តបាត់ដំបង

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តប៉ៃលិន

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគីរី

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តរតនគីរី

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងខេត្តឧត្តមានជ័យ

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ
 

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋាន
 
ទូរស័ព្ទលេខ
 
ទូរសារលេខ
 
អីុម៉ែល
 
គេហទំព័រ