កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 10-08-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៨ ដសក 18-06-2021

លោកស្រី LIV​ DAN
តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន ធីអវីលីយ៉ាល់ផាយធី
មានមេធាវី
លោក កង លាប
លោក អ៊ឹង អ៊ុយបូនិជ្ជ

លោក ប៊ល ស៊ូផាងស៊ុម

(BILL SHIV PANG SHUM)

មានមេធាវី

លោក ម៉ារ សំបូរណា

លោក ម៉ារ កុលវិទ្យា

លោក ជុំ ចរិយា

ប្ដឹងជំទាស់នឹងមជ្ឈត្តវិនិច្ឆ័យលេខ ០១៤NA របស់មជ្ឈមណ្ឌុលជាតិ មជ្ឈត្តការផ្នែកពាណ្ជិកម្ម ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
2 ១៩ដសក 08-06-2021

លោក ប៊ីល ស៊ូផាងស៊ុម

(BILL SHIVPANGSHUM)

មានមេធាវី

លោក ស្រ៊ី គឹមយូ

លោកស្រី LIV DAN

តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន ធីអវីលីយ៉ាល់ផាយធី

មានមេធាវី

កញ្ញា ម៉ៅ សំវុទ្ធាវី​

លោក កង លាប

លោក អ៊ឹង អ៊ុយបូនិជ្ជ

ប្ដឹងសុំចេញដីកាសម្រេចអនុវត្តសេចក្ដីសម្រេចមជ្ឈត្តការបរទេសលេខ ២៤៩៦២/PTA របស់សភាពាណ្ជិកម្មអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
3 ៣៦ 10-02-2021

លោក គឹម ប៊ិត

មានមេធាវី

លោក ខៀវ សុផល

លោកស្រី ម៉ាង យី

ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាលក់ដីផ្ដាច់ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧