កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 04-12-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២៩២ 05-09-2023

លោក ខូវ ផល្លាបុត្រ

មានមេធាវី

លោក កុយ គន្ធី

លោក ឡាយ ឆាយ

មានមេធាវី

លោក ជា ចាន់រ៉ាវី

សុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់សោហ៊ុយមើលថែទាំ គ្រប់គ្រង និងចំណាយផ្សេងៗចំនួន ១.០៤៥.១១១ ដុលា្លរអាមេរិក និងប្រគល់ដីដែលជាចំណែកបាត់បង់ទំហំ ៣០.៣៧៣ ម៉ែត្រការ៉េ
2 ២៩៤ 05-09-2023

ក្រុមហ៊ុន អ៊ីខូ បេស ហ្វេកធើរី

(ECO BASE FACTORY LTD)

ក្រុមហ៊ុន ឡាក់គី ហ៊្វែរ

 អ៊ិនធើប្រាយស៊ីស

(LUCKY FAYR ENTERPRIES LTD)

ឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់នូវសំណង់អាគារដែលសាងសង់លើដីឡូត៌ ស្ថិតក្នុងបរិវេណដីជួលទំហំ៩៩.១៥៩ ម៉ែត្រការ៉េ