កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 04-12-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៣៣ 09-05-2023

លោក ខឹម ម៉ៅ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ អ៊ូរ ផេត

លោក ស យ៉ុន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ជៀម អូន

មានមេធាវី

លោក ឃឹម ខេម៉ា

សុំឱ្យទទួលស្គាល់អចលនវត្ថុជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដើមចោទ
2 ១៥៥ 26-05-2023

លោក ជា ក្រង និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ សុខ ចាន់រ៉ា

មានមេធាវី

លោកស្រី ទ្រី ស្រីល័ក្ខណ

លោក ជុំ សុភា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ រិន សារុំ

មានមេធាវី

លោកស្រី ម៉ាលីស កន្និកា

សុំឱ្យទទួលស្គាល់អត្ថិភាពនៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ និងអាស្រ័យផលរបស់ដើមចោទ
3 ១៩៩ 28-06-2023

លោកស្រី ម៉ន ស្រីអូន

លោក អាង សារុន

សុំលែងលះពីចុងចម្លើយ
4 ៣៧៧ 26-10-2023

លោក ហឿង លក្ខណា

មានមេធាវី

លោក ហួន ទីម

និងលោក ភុំ រ៉ាវី

លោក ហឿង សុភា

មានមេធាវី

លោក ហុង ច័ន្ទសុខា

សុំឱ្យចុងចម្លើយសងប្រាក់ដើមចោទចំនួន ៨.៨៧៦ ដុល្លារអាមេរិក