កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 26-07-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៤៣ 18-02-2021

១. ឈ្មោះ ទឹម សុរដ្ឋ

២. ឈ្មោះ វ៉ាត សារ៉ា

៣. ឈ្មោះ វ៉ាន់ ថុន

៤. ឈ្មោះ ជា សារ៉េត

៥. ឈ្មោះ ព្រាប

៦. ឈ្មោះ ង៉ែត ភុំ

៧. ឈ្មោះ សួន សាមឿន

៨. ឈ្មោះ យឹម ថន

៩. ឈ្មោះ ហួន វណ្ណះ

១០. ឈ្មោះ សំ ដូណា

១១. ឈ្មោះ ហាំ ជឿន

១២. ឈ្មោះ ឈាង ពិសិដ្ឋ

១៣. ឈ្មោះ សុខ សំណាង

១៤. ឈ្មោះ ទូច ថាច

១៥. ឈ្មោះ យឹម ចាប

១៦. ឈ្មោះ ឆូ មឿន

១៧. ឈ្មោះ ស៊ិន សារ៉េន

១៨. ឈ្មោះ ម៉ៅ ឡេន

មានមេធាវី

 លោក រស់ មុនិន្ទះ

លោក សេង វុត្ថា

លោក ស្រ៊ុន សីហាក់  

លោក ថៃ សិទ្ធី

មានមេធាវី

លោក កុយ គន្ធី

លោក ឡុង សុភ័ក្រ

លោក មាស សុគន្ធ

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ដី និងទទួលប្រាក់កក់
2 ៦១ 25-02-2021

លោកស្រី ង៉ា អាំណាល់

លោក ម៉ាន ទលស់

មានមេធាវី

លោក លី វីរះ

ប្ដឹងសុំបែងលំនៅជាអនីតិសង្វាសពីចុងចម្លើយ
3 ៣០ 02-02-2021

លោកស្រី ឌឹម ហុង

មានមេធាវី

លោក ជឹម ឃៀង

លោកស្រី ឌឹម សុខ

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយចូលរួមធ្វើនីតិវិធីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដី
4 ៥០ 22-02-2021

លោក ឃឹម ឆេង

លោកស្រី ជុំ ធី

ប្ដឹងសុំឈប់រស់នៅជាអនីតិសង្វាស និងសុំបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួម