កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 30-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 111 16-11-2022

អ៊ី មានិត

មានមេធាវី

1.លោក លី វិទូ

2.លោកស្រី គី ធីងធីង

រៀល សុភាវីន

មិនបំពេញកាត្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន
2 118 29-11-2022

ចាន់ មីងខាន​

1.LUI BIN 

មានមេធាវី លោកស្រី ឈុន សុវណ្ណត្ថា 

2.CHEN XINBAI 

3.HONG FEI 

4.តុង​ ហ័រ

5.ហ័ង ញ័ងចៀន 

6.កង សាន 

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសចាប់ ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់មានស្ថានទម្ងន់ទោស និងកំហែងយក
3 123 16-12-2022

រ៉ន សាលី 

មានមេធាវី លោក ឈុន ច័ន្ទតារា 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន