កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 28-03-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៦០ សថ 19-09-2022

លោក សំ វុទ្ធី និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ សេង ផលណាវី

មានមេធាវី

លោក ហ៊ុយ មុំាង

លោកស្រី ចាន់ ណាវី

មានមេធាវី

លោក ហ៊ឹង សៅលិញ

សុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបដិសេធសាលដីការដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦៤ “ឋ”ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២
2 ៦៣ សថ 24-11-2022

១. លោកស្រី យិន ចាន់

២. លោកស្រី យិន ពេជ្រ

៣. លោក យិន ខឿន

មានមេធាវី

លោក វិរោធន៍ សុផង់

១. លោក យិន ម៉ាន់

២. លោកស្រី យិន ញ៉ាញ់

មានមេធាវី

លោក ស ចំរើន

លោក ច័ន្ទភក្ដី

និងលោក លី គឹមស្រេង

សុំឱ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបដិសេធសាលដីការដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៤ “ង”ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១