កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ /​ 28-07-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 17 01-03-2021

ប៉ិច សានី

ជីវ អនុសន

ឆបោក ក្លែងបន្លំ និងប្រើប្រាស់លិខិតក្លែង
2 20 01-03-2021

TAKAHASHTAKIHIRO 

១.ជីវ អាឌីសុន

២.ជីវ អនុសន 

ឆបោក មានស្ថានទម្ងន់ទោសជាក្រមមានការចាត់តាំង
3 52 23-02-2021

គង់ គុត្តរោ

១.សី រ៉ុម

២.រឿម សុរឿត

៣.អិន ធឿន

៤.ឃឿន ភឿត 

ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជន
4 225 06-10-2020

ហ៊ៅ សំ

កិក ពៅ ហៅ កែវ ពៅ

ធ្វើឱ្យខូចដោយចេតនា