កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 22-07-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៨ ដសក 12-03-2021

លោកស្រី ស៊ុន គឹមសាង

មានមេធាវី

លោក កៅ សុភក្រ្ដា

១. លោក ភិន ភឿន

២. ខៀវ ផាន

៣. ខៀវ ផេង 

ប្ដឹងទាមទារបែងចែកដីផ្ទះ និងមត៌ករបស់មរតកជន
2 ០៩ ដសក 18-03-2021

លោក ម៉េន វិបុល

មានមេធាវី

លោក វ៉ាន់ ថាន់ពៅដារ៉ា

លោក សៀន ស៊ីលវីយោ

លោក ឈួន គឹមលី

មានមេធាវី

លោក សេង ឈុនលី

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មី
3 ២៤០ 23-11-2020

លោកស្រី ជា ច័ន្ទលក្ខិណា

មានមេធាវី

លោក អុប វិបុល

លោក មៀច សីហា

លោកស្រី សារឹម សុធា

មានមេធាវី

លោក ចាន់ សុជាតិ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
4 ២២៤ 03-11-2020

លោកស្រី ប៊ន សុភា

មានមេធាវី

លោក ហួត ស៊ីដេវីត

១. លោក ហ៊ាង ណាក់

មានមេធាវី

(ឈឹម​ លីណា)

២. លោកស្រី យឹម គឹមអេង

មានមេធាវី

(ឈឹម លីណា)

៣. លោកស្រី លាង គឹមសាន

ប្ដឹងទាមទារប្រាកដើមចំនួន ២៤៨៥០ ដុលា្លរអាមេរិក