កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 22-07-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៧ ដសក 24-02-2021

លោក ហេង សិទ្ធី តំណាងឱ្យ

ក្រុមហ៊ុនស៊ីធីស្ដារីមឌីវេឡុកមេន

(ខេមបូឌា)

មានមេធាវី

លោក ស សូវាន

លោក អាង លីអេង

និងប្រពន្ធឈ្មោះ

ឃុន យុន

មានមេធាវី

លោក យ៉ុន ប៊ុនណា

ប្ដឹងសុំជំនុំជម្រះសាជាថ្មី លុបចោលសាលដីកាមិនប្រក្រតីលេខ ០២ក្រIII(យ)ចុះថ្ងទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ របស់សាលាទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ
2 ៦៣ 05-03-2021

លោកមេធាវី

ស៊ន់ សុជាតិ

តំណាងឱ្យ

ធានាគារកម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី

មានមេធាវី

ស៊ន់ សុជាតិ

១. លោក យឿង គឹមយៀង,

២. សៀង សាលីណេ

មានមេធាវី

លោក ឈៀង ភារ៉ា 

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
3 ៧៦ 31-03-2021

១. លោកស្រី គុំ បូរ័ត្ន,

២. លោក ជា នីរ័ត្នឧត្តមបញ្ញា,

មានមេធាវី

លោក ចេង រស្មីសេរីវង្ស

៣. លោក ជា នីរ័ត្នឧត្តមរចនា

លោកស្រី ជា តូឡាប

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
4 ២៦៣ 11-12-2020

លោកស្រី ឡាយ សុផាណា

មានមេធាវី

លោក ស៊ិន ផល្លា

លោកស្រី នៅ ណារី

មានមេធាវី

លោកស្រី ម៉េង សុភារី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន៥២២៥០ ដុលារអាមេរិក