កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 31-01-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៣១១ 12-09-2022

លោក ដួង សុជាតិ

មានមេធាវី

លោក ស៊ា វណ្ណរ៉េត

និងលោក ឆាន់ យូសែ

លោកស្រី  ជុំ ដេវី

មានមេធាវី

លោក មនោ វាសនា

បង្គាប់ឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់ដីទំហំ១៦ ហិកតា
2 ៣២១ 15-09-2022

លោក សុខ សុភៈ

មានមេធាវី

លោក ទន់ តារាវិធាន

លោក ម៉េង ហ៊ុយ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ តាំង នីតា

មានមេធាវី

លោក សុង ម៉ៅ

និងលោក ជីន ភារម្យ

មោឃភាពកិច្ចសន្យាទិញលក់ដី(អចលនវត្ថុ)
3 ៣៤២ 23-09-2022

លោក លន់ តុន

លោកស្រី គួច ស៊ុននី

សុំឱ្យចុងចម្លើយដកបង្គោលចេញពីដី និងទទួលស្គាល់ដើមចោទជាភាគីស្របច្បាប់លើដី ទំហំ ១៩,១១០ម៉ែត្រការ៉េ
4 ៣៦៦ 17-10-2022

លោក សេន មុសា

លោកស្រី ល័ស ម៉ាស់ស្រី(ស្លាប់)

តតិយជន លោកស្រី ល័ស គីរ៉ម៉

សុំផ្ដាច់អនីតិសង្វាសពីប្រពន្ធ និងទ្រព្យសម្បត្តិរួមមានដី ចំនួន០៤កន្លែង
5 ៣៩៤ 04-11-2022

លោក រឿង សារ៉ាត់

លោកស្រី នូ សាម៉ុល

ទាមទារប្រាក់