កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 25-01-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 210 04-08-2021

ក្រុមហ៊ុន Thai Fermentation Industry co,ltd

មានមេធាវី

លោក ចាន់សុខយ៉ាណា

សុខ វួចលីន

មានមេធាវី

លោកស្រី ពឹង ធីតា

ក្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្ម(ម៉ាកសញ្ញា)
2 262 06-06-2022

មាន រស្មី

មានមេធាវី

លោក ជា ឆៃនរ៉ា

សួស សិលា

ចេញមូលប្បទានបត្រគ្មានសាច់ប្រាក់
3 270 15-06-2022

នួន មុំ

មានមេធាវី

លោក ហុង ប៊ុនហាវ

គគ់ សំគីន

មានមេធាវី

លោក សុិន ផល្លា

ជេរប្រម្រមាថជាសាធារណះ
4 320 04-07-2022

1. ខៀវ សំកុសែន

2. នាង នីរ៉ាវត្ត ហៅ ស្រីស

ដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន