កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 29-11-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២០០ 16-06-2022

១. លោក សរ គន្ធា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ នៅ នី

២. លោក ស ចាន់ដារា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ កុល ផល្លា

មានមេធាវី

លោក ហេង វណ្ណបុត្រ

និងលោក កឹម បូរ៉ាវីន

លោកស្រី អ៊ុំ ច័ន្ទសុយ៉ារ៉ា

មានមេធាវី

លោក ម៉ៃ វណ្ណឌី

និងលោកស្រី ស្រ៊ី សារ៉ាវុឌ្ឍ

ប្ដឹងទាមទារឱ្យប្រគល់ដី និងផ្ទះ
2 ២០៦ 27-06-2022

លោក ដៀប ស៊ីដឿន

មានមេធាវី

លោក ហម ម៉េងហោ

១. លោកស្រី ដៀប យេន

២. លោកស្រី ដៀប យ៉ុន

៣. លោកស្រី ដៀប សាំ

៤. លោកស្រី ដៀប ថា

ប្ដឹងសុំបញ្ជាក់នូវអត្ថិភាពនៃកម្មសិទ្ធិលើដីទំហំ ២៤.៧៧៥ម៉ែត្រការ៉េ