កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 29-09-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៤ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោក គាំ សុខុន ឬគាំ សុខុម

មានមេធាវី លោក អ៊ឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤
2 ១៥ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោក អ៊ុច សុជាតិ

មានមេធាវី លោក អ៊ឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤
3 ១៦ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោកស្រី ជុក សោភ័ណ

កូលាបរ័ត្ន

មានមេធាវី លោក អ៊ឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤
4 ១៧ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោក យឹម ប៊ុនថន(ស្លាប់)

មានលោក គាំ សុខុន

ជាអ្នកតំណាង

មានមេធាវី លោក អ៊ឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤
5 ១៨ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោក ឃឹម រុស្សីដា

មានមេធាវី លោក អ៊ឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤
6 ១៩ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោក សួន សិទ្ធី(សួន សិទ្ធិ)

មានមេធាវី លោក អ៊ឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤
7 ២០ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោក ងួន ច័ន្ទវុទ្ធី

មានមេធាវី លោក អុឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤
8 ២១ 18-03-2022

លោកស្រី ហៅ ស្រីឡន

មានមេធាវីលោក សួន វីរះបញ្ញា

និងលោក ច័ន្ទ តារារ៉ូម៉ែន

លោក ឆាត ងួនឈាង

មានមេធាវីលោក អុឹម ម៉ាច

ប្ដឹងសុំបដិសេធប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុលេខ ឧ.ជ០០០៣១៧ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៤