កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 03-10-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 09 05-01-2022

ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ

មានមេធាវីលោក ស៊ន់ សុជាតិ

លោក ជា សុកនួន

និងលោក សួង សុភា

លី សុខលី

 

ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ និងប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែង
2 27 28-03-2022

យ៉ាន់ គឹមយៀត

1. ងួន តុលា

2. ងួន សុភាព

ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ
3 72 25-01-2022

លាន សាន

លាន នូវ

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស
4 96 15-02-2022

លី សួន

មានមេធាវីលោក ផាន់ ច័ន្ទណ្ឌី

និងលោក ណុប សំណាង

ណាំ ធន់

មានមេធាវី 

លោក ផាត់ សុផល

ឆបោក
5 127 03-03-2022

ក្រុមហ៊ុន សាវិម៉ិច

នីហរ័ណ អាហរ័ណ

វេង លឹមអ៊ាង

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន