កម្មវិធី​ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 28-09-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 191 25-04-2022

1. ទ្រី ជូន

2. ស៊ុន ជូ 

មានមេធាវី

លោក នី ពិសី ,

លោក មណ្ឌល រតនា,

លោក សយ ឃេងហុង

និង លោក អ៊ុំ ចក្រដេត

ទន់ ឡាយ

ហិង្សាស្រាល
2 197 25-04-2022

គឹម ពណ្ណារ៉ុង

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស
3 226 16-05-2022

សោម ពិសិដ្ឋ

អ៊ី ឌីណា

ហិង្សាដោយចេតនា
4 253 23-09-2021

គ្រឿង ជាតា

សេធ ធុច

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយមរណភាពជនរងគ្រោះ