កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 14-06-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០១ 14-08-2019

លោក ហ៊ាង គឹមសឿន

តំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃ

ប្ដឹងសុំលុបចោលប្រការ១ នៃសេចក្ដីសម្រេចលេខ ៥៦៤៤សសរ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រសួង មហាផ្ទៃដែលសំរេចផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ១០.០០០.០០០(ដប់លាន)រៀល ចំពោះគណបក្សមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរ