កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី /​ 15-06-2021 : 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៤ 01-02-2021

លោក អ៊ូ ហាក់

មានមេធាវី

លោកស្រី លុក ស៊ីសុវណ្ណារី

លោកស្រី ប៉ែន សុភី

មានមេធាវី លោកស្រី ជា ពិសី

ប្ដឹងសុំឈប់រស់ជាអនីតិសង្វាសពីប្រពន្ធ
2 ៤៨ 09-12-2020

លោកស្រី ឆាយ សាម៉េត

មានមេធាវី លោក សួង សុភត្រ្ដា

លោក ​​ហ្គូវ ប៊ុនឃាង

មានមេធាវី លោក ប៊ុន គង់,

លោក គាំង វាស្នា

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីស្រែទំហំ ២៩៦១ម៉ែត្រការ៉េ
3 ៥២ 21-12-2020

១. លោកស្រី ប៊ុត ណារី ហៅញ៉

២. លោកស្រី ប៊ុត កេន

មានមេធាវី លោក យិច សមិទ្ធិ

១. លោកស្រី ប៊ុត គីន

២. លោកស្រី ជា លីណា

៣.​ លោកស្រី ជា ម៉ូលីកា

មានមេធាវី លោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ប្ដឹងទាមទារដីទំហំ១០ម គុណនឹង៣២ម និងទំហំ០៩ម គុណនឹង២៥ម