កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 15-08-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៩ 02-03-2022

លោក អ៊ុំ ធារី

មានមេធាវី

លោក វរ័ វុទ្ធី

លោកស្រី អ៊ុំ សុខា

ប្ដឹងទាមទារកូនឈ្មោះ អ៊ុំ សាវប៉េងហ្វុង
2 ៥៨ 21-02-2022

១. លោក ស៊ុន ស៊ឺ តំណាង

ឱ្យលោក សឿម ណារិន

២. លោក ពៅ ពណ្ណរះ

៣. លោក ចៅ ប៊ុនហ៊ាន

៤. លោក អ៊ុន ប៊ុនថា

លោក ប៉ែន សុវណ្ណារ៉ា

មានមេធាវី

លោក ហេង បុង

និងលោក ពុធ ធារី

ប្ដឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់លិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី
3 ១១០ 17-03-2022

លោក ហេង សុខហ៊ាង

មានមេធាវី

លោក ជិប សុវណ្ណដារ៉ា

១. លោក សុខ កន

២. ព្រះតេជគុណ

ជៀម សារុណ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
4 ១១៤ 28-03-2022

លោកស្រី កាង គឹមទៀង

លោកស្រី ជូ សាវ៉ាត

ប្ដឹងសុំលុបចោលសេចក្ដីសម្រេចទាំងមូលនៃសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណីលេខ១៤៩ “គ”ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០របស់សាលាដំបូងខេត្តពោធិ៍សាត់
5 ១១៧ 28-03-2022

លោក ថាំង​ ឆឿយ

១. លោក ឆឿយ ធី

២. លោកស្រី សឿន ឈឿត

ប្ដឹងសុំឱ្យតុលាការទទួលស្គាល់ដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដី