កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 09-08-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ២៦ 17-01-2022

លោក សារី វឌ្ឍនះបញ្ញា

លោកស្រី ឈន ថុនដាវី

មានមេធាវី

លោក និល សុវណ្ណ

និងលោក រិទ្ធិណាលីន

ប្ដឹងសុំឈប់រស់នៅជាអនីតិសង្វាស និងសុំសិទ្ធិអំណាចមេបា
2 ៤៤ 08-02-2022

លោក ចក់ ទិត្យា

លោកស្រី នៅ ចិន្ដា

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ និងសុំបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួម
3 ៣២១ 13-12-2021

លោកស្រី ជា គឹមលន់

មានមេធាវី

លោក អ៊ុន ច័ន្ទថុល

លោក ផា សុភា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ហ៊ុយ ស្រីមុំ

មានមេធាវី

លោក តេង វណ្ណារិទ្ធិ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
4 ៣៣០ 22-12-2020

លោក ឌៀប ចេងហេង

តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន

សុខគង់ អាហរ័ណ នីហរ័ណ

មានមេធាវី

លោក ស៊ុម ម៉ុល

និងលោកស្រី វ៉ា ហ្គេចលី

លោក អោក វ៉ាន់ណារិន ហៅ

អោក សុវ៉ាន់ណារិន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់