កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 28-06-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០១ 04-01-2020

លោក យូ ស៊ុនណាឆុង

និងជាអ្នកតំណាងឱ្យ

លោកស្រី ស៊ូ គៀង 

មានមេធាវី

លោក អៀ សុភាព

លោក អ៊ឹង គឹមសុង

ហៅអ៊ឹង គឹមហៀង

និងជាអ្នកតំណាងឱ្យ

លោកស្រី តាំង គឹមសួង

មានមេធាវី

លោកស្រី លីម៉េង ម៉ីលី

ប្ដឹងរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ និងទាមទារសំណងការខូចខាតចំនួន៣០០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
2 ១២ 11-03-2022

លោកស្រី ហ៊ុននី

មានមេធាវី

លោក ជីប ចណ្ណរិទ្ធិ

១. លោកស្រី យ៉ូន ជឿន

២. លោក ថុល ធឿន

ប្ដឹងទាមទារដីស្រែទំហំ ៧០អារ
3 ៥១ 14-12-2021

លោក ខឹម សម្បត្តិ

មានមេធាវី

លោក ហេង សុផារិទ្ធិ

លោក ជា សុខហេង និង

ប្រពន្ធឈ្មោះយ៉ុង ដាណេង

មានមេធាវី

លោក ជា ចាន់រ៉ាវី

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ទិញដី