កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 23-06-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ០៤ 04-01-2022

លោកស្រី ស ដាវី

មានមេធាវី

លោកស្រី អ៊ឹម បូរ៉ាមី

លោក ជិន ឆរដ្ឋ

មានមេធាវី

លោក ឃុត កែវសុត្ថា

លោក ឃឹម ខេម៉ា

និងលោក ប៉ែន សៅ

បណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះការទាមទារ
2 ១៥ 10-01-2022

លោក តាន់ ជួរហុង

មានមេធាវី

លោកស្រី គា សុផល

លោកស្រី ងិន សុធាវី

មានមេធាវី

លោក ម៉ៃ វណ្ណាឌី

ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់ដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីទំហំ១៦៧.០៥០២ហិកតា
3 ៧០ 24-02-2022

លោកស្រី ពាញ មករា

លោក ឃ្លី ផល្លី

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ
4 ៨៣ 02-03-2022

លោក ហាក់ ឆនវុឌ្ឍី

មានមេធាវី

លោក ថេង ចំរើន

លោកស្រី រួត វិចិ្ឆកា

ប្ដឹងសុំលែងលះពីចុងចម្លើយ