កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 23-06-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៣៦ 25-01-2022

លោក​ សាំង ឡាយ

មានមេធាវី

លោក តារា ស្ពូនិច

និងលោក និត កំពូល

លោក ហែម ប៉ិច និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ញឹម លក្ខិណា

មានមេធាវី

លោកស្រី អ៊ុក កល្យាណ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
2 ៦៤ 24-02-2022

១. លោក ចៅ ស៊ីម៉ន

២. និងលោក ខា ប៊ុនឡេង

មានមេធាវី លោកស្រី ស៊ឹម សុវី

និងលោក ឡាំង ប៊ុនឈុន

លោក វ៉ន ពុទ្ធី

មានមេធាវី

លោក វណ្ណះ ហ្ស៊ីឌី

ប្ដឹងសុំឱ្យតុលាការរំលាយកិច្ចសន្យាបញ្ចប់វិវាទ
3 ៩៥ 14-03-2022

លោក នូ នេត្រា តំណាងឲ្យ

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ក.អ

មានមេធាវី

លោកស្រី ឡាំ សុគន្ធារ៉ា

លោក ពៅ សៀក និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ គង់ ស៊ីផាត

មានមេធាវី

លោក ប៉ាក ឡៃយី

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាចងការប្រាក់ និងទាមទារប្រាក់
4 ១៣០ 08-04-2022

លោក ជូ ស្រេង

មានមេធាវី

លោកស្រី ពឹង យក់ហៀប

លោកស្រី រី ណូយែល

មានមេធាវី

លោកស្រី គា សុផល

ប្ដឹងសុំមោឃភាពចោលនូវវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុលេខ ០៨១០១០០២-១៣៤២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩