កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 24-06-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 82 08-11-2021

ដុំ ទូច 

មានមេធាវី លោក ទី សុខា 

 

១. សេង ដារ៉ាវុធ

២. ផាត ឆវី 

៣. ផេង រីណូ 

៤. អ៊ុក ញ៉ាញ់ 

៥. កង ថេង 

៦. សេង រតនា 

មានមេធាវី

លោក អ៊ុំ រតនា ,

លោក សួស វិទ្យា

និងលោក ស៊ិន សុផាត 

ហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត និងលួចលក់អចលនវត្ថុដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួន
2 336 01-12-2021

នេត តុយ 

ឈិន សុផាត 

អ្នកកាន់កាប់ថ្មីលើអចលនវត្ថុរបស់បុគ្គលឯកជនដោយគ្មានប័ណ្ណ