កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 25-05-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៦ 10-01-2022

លោក ស៊ុន សុជាតិ

មានមេធាវី

លោក ហ៊ីង ពៅសំណាង

លោកស្រី សឿម សារៀប

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយអនុវត្តកាតព្វកិច្ចប្រគល់ដីទំហំ ៥៨៣៩៧ម៉ែត្រការ៉េ
2 ៥៨ 21-02-2022

១. លោក ស៊ុន ស៊ឺ តំណាង

ឱ្យលោក សឿម ណារិន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ខេង ពិទ្ធពុធធីតា

២. លោក ពៅ ពណ្ណរះ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ សួន ដុឡា

៣. លោក ចៅ ប៊ុនហ៊ាន និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ វី លីយ៉ា

៤. លោក អ៊ិន ប៊ុនថា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ កឹម វ៉ូលីដា

លោក ប៉ែន សុវណ្ណារ៉ា

មានមេធាវី

លោក ហេង បុង

ប្ដឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់លិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី
3 ៣២៨ 21-12-2021

លោកស្រី WAXMAN

ROBIN SUE

មានមេធាវី

លោក យ៉ាន់ សុខា

លោក ផន នេន និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ស៊ាង រ៉ាវី

មានមេធាវី

លោក តាន់ ម៉េងស្រូយ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់