កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 11-07-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៣៥ 30-01-2024

លោកស្រី ស៊ិប គឹមធី

មានមេធាវី

លោក ថា សុភ័ក្រ្ដ

១. លោក ឡុង ចាន់ង៉េង

២. លោកស្រី ប៉ែន សំណាង

ទាមទារប្រាក់
2 ៧៤ 23-02-2024

លោក ទូល័ស ម៉ារ៉េត

មានមេធាវី

លោក ស៊ិម សាដាត

លោក ទត គ្រីយ៉ា

សុំរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ដីផ្ដាច់លេខ ២៦២/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងប្រគល់ប្រាក់កក់ចំនួន ៤៥០០ ដុល្លារអាមេរិកតាមកិច្ចសន្យាទៅឱ្យចុងចម្លើយ
3 ៣១៣ 23-09-2023

លោកស្រី ឈុន យ៉ាត

មានមេធាវី

លោក យ៉ើ​ អ៊ាន់

លោក យឿត ធិន

មានមេធាវី

លោក ឆាយ វិរៈ

សុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើរបង សំណង់ និងការ្យផ្សេងៗលើដីចំណីផ្លូវ ៣០ម៉ែត្រ និងហាមឃាត់ចុងចម្លើយរារាំងការកាន់កាប់ដីរបស់ដើមចោទ ទំហំ ២០ម៉ែត្រ គុណ ៥០ម៉ែត្រ
4 ៣១៧ 25-09-2023

លោក អ៊ឹង ឈុនឡេង និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ជា​សៀកលី

មានមេធាវី

លោស្រី តុប ឈុនឡេង

និងលោស្រី សែត ចាន់ដា

លោក ម៉ោល គង់ និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ  ជា ស្រៀង

សុំឱ្យទទួលស្គាល់សហដើមចោទមានសិទ្ធិអត្ថិភាពនៃអចលនវត្ថុដីទំហំ ៤ម៉ែត្រ គុណ ២០ម៉ែត្រ