កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 11-07-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៩ 24-01-2024

ឈ្មោះ លួន សាមឿន តំណាងឱ្យ

ធនាគារប្រៃសណីយ៍ កម្ពុជា ក.អ

សាខាខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

មានមេធាវី

សួស សាមឿន និង

មេធាវី នូ រស្មី

១. ឈ្មោះ ប៊ុន តាន់លី

២. ឈ្មោះ ទេព ភាល់

មានមេធាវី

ស៊ិន សុវ៉ន

ទាមទារមិនអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការលក់ដោយបង្ខំលើអចលនវត្ថុ
2 ២៥ ដស​ 13-06-2024

ឈ្មោះ ចាន់ សុធារី

ឈ្មោះ ទី វណ្ណនី

សុំបញ្ជាក់លិខិតមតកសាសន៍ និងបើកស្រោមសំបុត្រលិខិតមតកសាសន៍ និងសុំឱ្យបែងចែក និងប្រគល់មត៌កដែលមានក្នុងលិខិតឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធ
3 ១០០ 13-06-2024

ឈ្មោះ ចាន់ សាថា

គ្មាន

សុំមោឃភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឈ្មោះ តាំង ចន្ថា និងទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឈ្មោះ ចាន់ សាថា ប្រើប្រាស់តាមផ្លូវច្បាប់