កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 17-01-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១២ ដសក 09-04-2019

១. លោកស្រី ម៉ាន អាំមីណះ

២. លោក ម៉ាត់ សៀន

៣. លោកស្រី ម៉ាន សើរ៉ស់

១. លោក ហ៊ីម ម៉េស

២. លោក សុប ហេត

មានមេធាវី

លោក អ៊ឹម ម៉ាច

លោក នង វណ្ណះ

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ ០៣ដសកក្រII “រ”ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៩របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញ
2 ១៦៧ 30-05-2006

លោកស្រី ទីត បូ

មានមេធាវី

លោក ខៀវ សុផល

លោក ឡុង សុគន្ធា

មានមេធាវី

លោក កៅ ស៊ូផា

ប្ដឹងកិច្ចការប្រញាប់
3 ២១៩ 13-09-2021

លោកស្រី ណាល់ ណាវី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
4 ២៤៧ 14-10-2021

លោកស្រី ចាន់ សារ៉ាន់

មានមេធាវី

លោក ស៊ី សត្យា

លោកស្រី សែម សុផល

និងប្ដីឈ្មោះ អ៊ុន រិត

ប្ដឹងសុំឱ្យសងសំណងថ្លៃថ្នាំព្យាបាលរបួសចំនួន ៧០០០ដុល្លារអាមេរិក
5 ២៥៩ 22-10-2021

លោកស្រី យ៉ង់ គឹមឆេង

មានមេធាវី

លោក អ៊ឹម សុជាតិ

លោកស្រី កាវ ស៊ូហួង

មានមេធាវី

លោកស្រី លឹម ច័ន្ទលីដា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់