កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 25-06-2024 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១៥ 17-01-2024

លោកស្រី លី សៀងលី

លោក ស្រ៊ុន ហុង

ទាមទារប្រាក់
2 ២២ 24-01-2024

លោកស្រី សួង សាវុន

មានមេធាវី

លោក អ៊ិត សាធ

លោក ឡាំ ឡុត និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ អុន សារ៉ាន់

មានមេធាវី

លោក មឿន សុវណ្ណ

ទាមទារប្រាក់ចំនួន ២០.០០០ (ពីរម៉ឺន) ដុល្លារអាមេរិក និងការប្រាក់ ១៨% ក្នុង ១(មួយ)ឆ្នាំពីសហចុងចម្លើយ
3 ៣០ 06-02-2023

លោកស្រី កែវ ម៉ារឌី

មានមេធាវី

លោក គី ចិន្ដា

លោក ផាន់ គារ៉ា

សុំរំលាយការព្រមព្រៀងទិញលក់ផលិតផលម៉ាក The Moon និង Cavawia និងសុំលុបចោលការទូទាត់ថ្លៃទិញ លក់តាមរយៈមូលប្បទានប័ត្រ ៥សន្លឹក
4 ៥៥ 12-02-2024

លោកស្រី ហេង សុបញ្ញា

លោកស្រី ហុក មេសា

មានមេធាវី

លោក សុវណ្ណ លីហៀង

សុំផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍,សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រង និងជាអ្នកមានអំណាចមេបាលើកូន,ឱ្យចុងចម្លើយបង់សោហ៊ុយចិញ្ចឹមកូន និងសុំបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួម