កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 17-01-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 45 08-07-2021

ប្រុញ សារី 

មានមេធាវីលោក ហៃ សីលា 

ហុក ស្រីណុច 

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា 

រំលោភលើលំនៅដ្ឋាន និងបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ
2 204 30-07-2021

គ្មាន 

ហ៊ឺ អង្គារាសី 

មានមេធាវី

លោកស្រី ជាតិ សុខា 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 205 30-07-2021

គ្មាន 

ពុធ ចិន 

មានមេធាវីលោក លី សុភាព 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
4 250 21-09-2021

គ្មាន 

១. អ៊ុង ចាន់ធួក 

មានមេធាវីលោក ឈុន វីនីតា 

២. ឡាយ ភារុណ

មានមេធាវីលោក ឈុន វីនីតា 

៣.​កុក ឃី 

មានមេធាវីលោក ឈុន វីនីតា 

រារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល