កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 24-01-2022 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 114 07-05-2021

នូ សូលីដា 

មានមេធាវីលោក វិញ គឹមលី 

ចាន់ មុំ 

មានមេធាវីលោក រិទ្ធី គីរីមរតក 

ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត និងអំពើលួច
2 257 27-09-2021

គ្មាន 

យស់ ឡង់ឌី 

រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 262 11-10-2021

គ្មាន 

ជួប ដាវីន 

មានមេធាវីលោក ភុំ ប៊ុនធេន 

រក្សាទុក ជួញដូរ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់សារធាតុញៀន និងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត
4 328 23-11-2021

គ្មាន 

លឹម មករា 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន