កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 25-11-2021 ម៉ោង 08:00 ព្រឹក


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ១១៦ 18-05-2021

លោក សុខ ពុត និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ រ៉េត សុខគង់

មានមេធាវីលោក កែវ ពេជ្ជនះ

និងលោក ឡី សុខហេង

លោក ស៊ុន សារ៉ន និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ឈុំ សាឡី

មានមេធាវីលោក កុយ ដុល្លា

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាលក់ផ្ដាច់លេខ ៧១៦/០១១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១
2 ១២៤ 28-05-2021

លោកស្រី ជូ ស្រីលក្ខណ៍

មានមេធាវី

លោក ឈឺន សុខា

លោកស្រី រ៉ន ចន្ធី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
3 ១៣០ 03-06-2021

លោក សឹម អៀប

មានមេធាវី

លោក ឈៀន ភារ៉ា

លោក យ៉ុង ឆាតហៅ ឡឹកឆាត

ប្ដឹងសុំបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់សិទ្ធិអត្ថិភាពរបស់ដើមចោទជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
4 ១៤២ 11-06-2021

លោក អឿង សុភាព តំណាង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អិលអូអិលស៊ី(ខេមបូដា)

មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

លោកស្រី កែវ សាវឿន

និងកូនឈ្មោះ  កែវ សម័យរស្មី

មានមេធាវីលោក ប៉ិច សុភាព

ប្ដឹងសុំរំលាយកិច្ចសន្យាចងការប្រាក់
5 ១៥៤ 28-06-2021

លោកស្រី ចាន់ សន(ស្លាប់)

តំណាងដោយ

លោកស្រី ចាន់ សាថា

មានមេធាវីលោក ហេ ជីវអេង

លោក ចាន់ សុខា និង

ប្រពន្ធឈ្មោះ ជុំ សុផាត

មានមេធាវីលោកស្រី ធី គន្ធា

និងលោក សុខា បារាំង

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងផ្ទះនិងសុំលុបឈ្មោះសហចុងចម្លើយចេញពីទិន្នន័យ
6 ២០៤ 31-08-2021

លោក យូ ហេង និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ឡុង សយ មានមេធាវី

លោកស្រី អ៊ុត នេត្រា

១.លោក ឡុង រ៉េត

២. លោក ឡុង រុំ

ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦