កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី ថ្ងៃទី 25-11-2021 ម៉ោង 08:00 ព្រឹក


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឺង ដីកាកោះ
1 ៥៥ 23-02-2021

លោក សាត ភើយ មានមេធាវី

លោក ប៊ុន ចាន់ហេង

និងលោក គីរី សេរីរដ្ឋ

១. លោក នុន ស៊ីវត្ថា និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ផន តាន់យ៉ា ,

២. លោក នុន ពៅ

៣. លោក នុន តិល និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ហែម តាន់ ,

៤. លោក ហែម ហ៊ង និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ឈួម យៀង ,

៥. លោក នុន ទីន

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់ដើមចោទជាកម្មសិទ្ធិករ
2 ១១៧ 18-05-2021

លោកស្រី ឯល ទីរៀម

លោក ម៉ុម សារឿន

មានមេធាវី

លោក ជឺ កុសល

ប្ដឹងសុំឱ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ជំនុំជម្រះសាជាថ្មីលើសាលដីការដ្ឋប្បវេណីស្ថាពរលេខ ១៥ក្រIII(រ)ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង
3 ១៣២ 04-06-2021

លោក ខៀវ គា

លោកស្រី សៀក អ៊ីម

ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្រពន្ធ
4 ១៤៦ 14-06-2021

១. លោកស្រី ង៉ែត មុំ

មានមេធាវី

លោក គីម សុជាតិ

និងលោក យ៉ង់ ដុលីន

១. លោកស្រី ង៉ែត នាង

២. លោក លឹម ប៉ោងឡាយ

លោកស្រី ង៉ែត ស្រី មានមេធាវី

និងលោក លីម ចេតនា

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយធ្វើបដិទានជាប្រាក់មកឱ្យដើមចោទតាមរយៈសាលដីកាលេខ ១៥ក្រIV “វ”ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍
5 ១៦៤ 09-07-2021

លោកស្រី គឹម ស្រីមុំ

លោក ឈិន ណុប

មានមេធាវី

លោក ចាន់ សុជាតិ

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់អនីតិសង្វាស,សុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូន និងសុំបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិរួមជាពីរចំណែក