កម្មវិធីជុំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 29-11-2021 ម៉ោង 08:00 ព្រឹក


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 172 22-06-2021

១. AZUMBAM CELESTINE

EMEKA,

២. OLARU NARCIS

MANUEL,

៣. LIZXANDRU VASILE

NICOLAE

រក្សាទុក, ជួញដូរ និងដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
2 161 15-06-2021

លី តឹងស៊ាង

មានមេធាវី

លោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន